Самостоятелна форма на обучение

Съобщение СФО                     График за провеждане на изпита за определяне на срочна/годишна оценка на ученик/ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 г. 1. Редовна сесия

  • Месец Април – 18.04. – 28.04. 2018 г.

2. Поправителни сесии

  • Първа поправителна сесия – м. Юни – от 19.06.2018 г до 30.06.2018 г.
  • Втора поправителна сесия – м. Август – от 07.08.2018 г. до 18.08.2018 г.

Ред и организациязапровежданенаизпитазаопределяненасрочна/годишнаоценканаученик/ученици в самостоятелнаформанаобучениенасесия- заучебната 2017/2018 г.,кактоследва: Iа клас:

Дата Предмет Име и фамилия Комисия Квестори Час
1 24.04.18 г. Български език и литература – ЗУЧ 14:00
24.04.18 г. Български език и литература – ИУЧ 14:00
24.04.18 г. Математика – ЗУЧ 14:00
24.04.18 г. Математика – ИУЧ 14:00
24.04.18 г. Музика – ЗУЧ 14:00
24.04.18 г. Изобразително изкуство – ЗУЧ 14:00
24.04.18 г. Осолен свят – ЗУЧ 14:00
24.04.18 г. Технологии и предприемачество – ЗУЧ